REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW EMIGA CARS

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowo warunki umów najmu samochodów zawieranych przez  Emiga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-982), ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 50/37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy pod nr KRS 0000736139, Regon 380504401, NIP 1132976678, dalej również EMIGA CARS.

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w Umów Najmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 2. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu stanowią integralną część Umowy Najmu.
 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
 4. Najemcą (osobą upoważnioną do kierowania) samochodu może być:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu;
  2. osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat życia, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP ważne przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy wypożyczenia samochodu, ważny paszport;
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie a) i b).
 5. Wymogi wskazane w powyższym ust. 5 obowiązują przez cały okres trwania Umowy Najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę upoważnioną do kierowania samochodem wymogów wskazanych w poprzedzającym ustępie, Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od Umowy Najmu i dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń odszkodowanych.
 6. Wynajęty samochód nie może być oddany innej osobie do używania odpłatnie lub nieodpłatnie (z wyłączeniem osoby upoważnionej do kierowania) o ile Wynajmujący nie udzieli uprzednio pisemnej zgody
 7. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprowadzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu samochodu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba upoważniona do kierowania samochodem odpowiada za samochód solidarnie z Najemcą.

 

§ 2 Zasady używania samochodu

 1. Warunkiem najmu samochodu jest:
  1. dokonanie przez Najemcę rezerwacji telefonicznie bądź poprzez formularz na stronie internetowej www.emigacars.pl; dokonanie zgłoszenia rezerwacji przez formularz nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem, rezerwacja jest uznawana za przyjętą w chwili potwierdzenia przez Wynajmującego stosownym mailem, a w razie gdy  rezerwacja następuje na co najmniej 3 dni przed terminem najmu, rezerwacja jest uznawana za przyjętą w chwili uznania rachunku bankowego Wynajmującego kwotą wpłaconej zaliczki. W braku odmiennej Umowy Najmu, samochody są rezerwowane po opłaceniu całego czynszu najmu. (Zapłata za wynajem/wypożyczenie samochodu pobierana jest z góry wg obowiązującego cennika w dniu zawarcia umowy, zamieszczonego na stronie wypożyczalni samochodów: www.emigacars.pl.
  2. wpłacenie kaucji właściwej dla danego samochodu, na czas wypożyczenia samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od grupy samochodu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie  oddania nieuszkodzonego samochodu lub w razie jego uszkodzenia po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przez zakład ubezpieczeń i przyjęciu przez tenże zakład pełnej odpowiedzialności w ramach umowy ubezpieczenia. Kaucja płatna jest pracownikowi wypożyczalni samochodów EMIGA CARS przy wydaniu auta (gotówką lub kartą płatniczą/kredytową) lub przelewem na rachunek Wynajmującego co najmniej dzień przed planowanym wydaniem auta.
  3. przedstawienie przez Najemcę:
   1. ważnego dowodu osobistego, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem - ważnego paszportu;
   2. ważnego i honorowanego na terytorium RP prawa jazdy;
   3. Podpisanie Umowy Najmu Samochodu, Protokołu Zdawczo-Odbiorczego oraz Regulaminu Wypożyczalni EMIGA CARS bezpośrednio przy odbiorze samochodu.
 2. W czasie korzystania z samochodu Najemca lub każdorazowa osoba upoważniona do kierowania samochodem zobowiązane są do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, dokument potwierdzający najem samochodu);
  2. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów i kluczyków, a także pozostawianiu samochodu na parkingu strzeżonym/posesji zamykanej);
  3. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł);
  4. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3 (kod P – benzyna, kod D – diesel). Samochód jest wydawany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do pełna, w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z §9;
  5. utrzymywaniu samochodu w należytej czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w należytym stanie, a także korzystanie z samochodu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji.
 3. Zakazane jest:
  1. usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego oraz oklejanie samochodu jakimikolwiek materiałami, chyba że Najemca uzyska na to uprzednią zgodę Wynajmującego . Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.
  2. używanie samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach,
  3. używanie samochodu do nauki jazdy, jako taksówka lub wykonywanie usług przewozu osób,
  4. używanie samochodu do uruchamiania innych samochodów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy,
  5. dokonywanie bez zgody Wynajmującego w pojeździe przeróbek lub zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem,
  6. dokonywanie w pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej,
  7. przekraczanie dopuszczalnej ładowności samochodu,
  8. przekraczanie samochodem dopuszczalnej prędkości,
  9. używanie samochodu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego,
  10. przewożenie samochodem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie samochodu,
  11. palenia tytoniu w samochodzie;
  12. rozpylania perfum, dezodorantów i innych substancji i gazów zapachowych
  13. przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt.
  14. udostępnianie samochodu innej niż wymieniona w Umowie osobie, z zastrzeżeniem postanowień I ust.7
  15. nadmierna eksploatacja samochodu,
  16. wyłączanie systemów antypoślizgowych,
  17. opuszczanie granic Polski bez zgody Wynajmującego, udzielonej na pisemny wniosek Najemcy. Najemca zobowiązany jest podać Wynajmującemu informacje ze wskazaniem miejsca (poprzez wyszczególnienie krajów) i terminu pobytu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Wynajmującego: [email protected], jak również uiścić dodatkową opłatę przewidzianą w §9.
  18. ingerowanie bez pisemnej lub wyrażonej w formie elektronicznej zgody Wynajmującego w jakiekolwiek elementy konstrukcji samochodu, w tym w układy mechaniczne, elektroniczne oraz elektryczne.
 4. W przypadku naruszenia postanowień punktu 3 powyżej Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej przewidzianej w §9, a w razie zajścia konieczności napraw czy transportu samochodu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu koszty.
 5. W przypadku wprowadzenia bez zgody Wynajmującego zmian samochodu, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt. 5. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego samochodu oraz domagania się zapłaty odszkodowania za utratę wartości samochodu spowodowaną przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za stratę spowodowaną przestojem samochodu
 6. Wynajmujący i inne osoby przez niego uprawnione w przypadku podejrzenie niewłaściwego używania samochodu, mają prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy.
 7. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd do miast, powstałe w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami używaniem samochodu i upoważnia Wynajmującego do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z kopią Umowy Najmu. Obsługa każdego zapytania ze strony organów administracji publicznej wiąże się z dodatkową opłatą określoną w §8. Brak terminowej regulacji zobowiązań wskazanych w niniejszym ustępie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skutkuje obciążeniem Najemcy całością zobowiązania wynikającego z w/w opłat oraz opłatą dodatkową przewidzianą w §8.
 8. W przypadku zamiaru przedłużenia czasu trwania okresu najmu, Najemca jest zobowiązany poinformować o tym Wynajmującego, dokonać opłaty i podpisać aneks do Umowy najpóźniej 4 doby przed zakończeniem najmu, pod rygorem uznania, że okres najmu nie uległ przedłużeniu.

 

§ 3 Opłaty

 1. Opłaty na podstawie Umowy Najmu (w tym czynsz najmu) płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca w złotych polskich (PLN), według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie, Umowie Najmu oraz na stronie internetowej emigacars.pl są cenami brutto, chyba że w Umowie Najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w Umowie Najmu lub umowie ramowej.
 2. Czynsz najmu naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia płatności za kolejną dobę.
 3. Ceny czynszu, wysokość opłat dodatkowych oraz wysokość kaucji znajdują się na stronie internetowej www.emigacars.pl.
 4. W celu dokonania stosownych opłat Wynajmujący może skierować do Najemcy wezwanie do zapłaty. Wezwanie może być skierowane do Najemcy pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową sms lub droga pocztową.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu używania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.

 

§ 4 Zwrot samochodu

 1. Najemca, po zakończeniu Umowy Najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w mieście, w którym nastąpiło wydanie samochodu. Zwrot samochodu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz uiszczeniu opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu.
 2. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie nieuszkodzonym ponad normalne zużycie będące wynikiem prawidłowej eksploatacji samochodu. Ewentualne uszkodzenia, zabrudzenia lub nieuprawnione zmiany w pojeździe będą usuwane na koszt Najemcy.
 3. Zwrot kluczyków od samochodu i dokumentów samochodu może nastąpić tylko w punkcie obsługi klienta Wynajmującego w miejscowości wskazanej w Umowie Najmu i bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Jeśli termin przekazania kluczyków do samochodu oraz dokumentów nie następuje w tym samym czasie, co zwrot samochodu, za termin zwrotu samochodu uznaje się termin późniejszy. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną przez Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.
 4. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, polisy lub kluczyków do samochodu, tablicy rejestracyjnej lub wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami według §9.
 5. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy wydaniu samochodu. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami zatankowania samochodu do poziomu paliwa w dacie wydania powiększonymi o opłatę dodatkową określoną w Regulaminie.
 6. Kaucja może zostać pomniejszona o koszty i opłaty dodatkowe zgodnie z §8 i §9.
 7. Brak zwrotu samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Umowy Najmu w warunkach braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu lub sprzeciwu Wynajmującego na przedłużenie Umowy, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do:
  1. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w §9;
  2. obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;

Samochód posiada zamontowane urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika samochodu. W przypadku braku zwrotu samochodu w oznaczonym Umową terminie, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zwrotu uprawniony jest do zablokowania samochodu. Wezwanie zostanie wysłane Najemcy w formie mailowej, smsem, albo telefonicznie, według uznania Wynajmującego.

 

§ 5 Serwis i przeglądy

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Samochodu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 10 km) lub przy wskazaniach komputera pokładowego samochodu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym
 2. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.
 3. Najemca nie jest upoważniony do zlecania poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 6 Uszkodzenie, wypadek kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej samochodu Najemca / osoba upoważniona do kierowania samochodem zobowiązani są do jego zabezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu, miejsca postoju.
 2. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca/osoba upoważniona do kierowania samochodem może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
 4. W przypadku, gdy awaria techniczna nie powstała z winy Wynajmującego /Najemcy/ osoby upoważnionej do kierowania samochodem, Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu, a w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24h zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.
 5. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie:
  1. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej;
  2. Unieruchomienia samochodu poza terytorium RP;
  3. Uszkodzenia samochodu z winy, a także współwiny Najemcy lub osoby kierującej samochodem;
  4. Szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba, że uniemożliwiają one korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca;
  5. przebicia opony
 6. W razie wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu również w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej oraz najbliższej jednostce policji. Najemca zobowiązany jest uzyskać i przestawić Wynajmującemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia na policji. Wszelkie szkody niezgłoszone policji będą likwidowane na koszt Najemcy.
 7. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer 570 965 919.
 8. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wynajmu samochodu za każdy dzień naprawy. Najemca będzie ponadto zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku kradzieży samochodu, z winy Najemcy (w szczególności wskutek nie zabezpieczenia samochodu, tj. nie zamknięcia samochodu i nie uruchamianie alarmów oraz blokad), kaucja przepada.
 10. O ile w Umowie Najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku lub kradzieży samochodu, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
 11. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w okresie najmu.

 

§ 7 Ubezpieczenie samochodów

 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC i AC ograniczające odpowiedzialność(z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu) Najemcy/osoby upoważnionej do kierowania samochodem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
  1. umyślnego uszkodzenia samochodu;
  2. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po spożyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego na terytorium RP prawa jazdy;
  3. szkody powstałej, gdy osoba kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z Umową Najmu lub niniejszym Regulaminem;
  4. szkody całkowitej rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży samochodu - Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną za szkodę w związku ze zdarzeniem;
  5. wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego;
  6. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;
  7. w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
  8. szkodzenia opon, felg i kołpaków;
  9. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis;
  10. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
  11. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
  12. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.

 

W w/w przypadkach szkody pokrywane są częściowo lub całkowicie przez Najemcę na warunkach określonych przez Towarzystwa Ubezpieczeń .

 

 1. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia samochodu – ponadto poinstruować osobę kierującą samochodem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest na stronie emigacars.pl. Na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem Umowy Najmu. Po zawarciu Umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w każdym punkcie obsługi klienta Wynajmującego.
 2. W przypadku szkody lub kolizji pozwalającej na skorzystanie z OC sprawcy innego uczestnika ruchu, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów, powstałych po dniu wystąpienia przedmiotowej szkody lub kolizji. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, o których mowa powyżej, jednakże zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  1. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową ( np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  2. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia.
 4. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub assistance, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po upływie okresu najmu uzgodnionego przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance z Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance, wzywając Najemcę do natychmiastowego zwrotu Samochodu. Przedłużenie okresu wynajmu poza okres autoryzacji jest możliwe po uprzednim złożeniu oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] o przedłużeniu okresu najmu na warunkach indywidualnych. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą dodatkową dobę najmu, a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez najemcę. W przypadku braku takiej opłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu.

 

§ 8 Opłaty dodatkowe

Zdarzenie

Opłata

Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatów

861 PLN + koszt rzeczywistego mandatu

Opłata administracyjna za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji, pisemnej informacji o korzystającym z samochodu

246 PLN

Opłata administracyjna za obsługę szkody z winy najemcy

615 PLN

Opłata za przekroczenie limitu kilometrów

2,5 PLN za każdy kilometr

Opłata za wydanie samochodu w Warszawie poza siedzibą firmy

50 PLN

Opłata za zwrot samochodu w Warszawie poza siedzibą firmy

50 PLN

Opłata za wydanie samochodu poza Warszawą

4 PLN za każdy kilometr od siedziby wypożyczalni

Opłata za zwrot samochodu poza Warszawą

4 PLN za każdy kilometr od siedziby wypożyczalni

Opłata za wydanie i zwrot samochodu w godzinach 20:00-8:00

50 PLN

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od opłaty, lub pobrania niższej kwoty niż przedstawione powyżej.

§ 9 Kary Umowne

Zdarzenie

Opłata

Zwrot Samochodu bez dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie

1000 PLN – za każdy element

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej samochodem)

50000 PLN

Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie

3000 PLN

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt

615 PLN

Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem

2460 PLN

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania samochodem

6150 PLN

Niedozwolone wyjazd samochodem poza granice RP

1500 PLN za każdą rozpoczętą dobę poza RP

Opóźnienie w zwrocie samochodu po uprzednim wezwaniu

dobowa stawka czynszu ustalona w umowie za każdą rozpoczętą dobę zwłoki

Szkoda powstała w trakcie najmu, która nie została rozliczana w ciężar polisy OC sprawcy

20000 PLN, jednak nie więcej niż koszt naprawy szkody w ASO

Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu

6150 PLN

Zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami wewnątrz samochodu

2000 PLN + koszt czyszczenia

 

 

Zwrot samochodu z trwałymi (tj. niedającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami i uszkodzeniami wewnątrz samochodu

 

2000 PLN + koszt zakupu i wymiany zabrudzonego elementu

Zwrot brudnego z zewnątrz samochodu

150 PLN

Zwrot samochodu z niepełnym bakiem

150 PLN + koszt brakującego paliwa

Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa

3690 PLN + koszt naprawy samochodu

Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego

2460 PLN + koszt przywrócenia do stanu pierwotnego

Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę)

5000 PLN

Kara za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu z winy Najemcy

2000 PLN

Kara za jazdę samochodem po torze

50000 PLN

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kary, lub pobrania niższej kwoty niż przedstawione powyżej.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wynajmujący, tj.: Emiga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-982), ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 50/37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy pod nr KRS 0000736139, Regon 380504401, NIP 1132976678. Wynajmujący przetwarza dane osobowe osób składających rezerwację na najem samochodów, w tym Najemców (łącznie zwanych Klientami) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Wynajmujący zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy (realizacji Zamówienia), rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 4. Podstawą do przetwarzania danych pracowników jest art. 6
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
 7. Klient może wyrazić zgodę w treści Umowy Najmu do przetwarzania jego danych do celów marketingowych, Wynajmujący dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego rezerwacji w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
 8. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 9. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Wynajmującego w celu realizacji składanych przez Klienta rezerwacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 10. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Wynajmującego informacji handlowych drogą elektroniczną.
 11. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru rezerwacji, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
 12. Niezależnie od treści ust. 10 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Wynajmującego na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
 13. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych zbieranych w innych celach niż wymagane przez prawo, lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 16. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.